header foto header foto header foto header foto
 

Contributie WMHC

Info WMHC tarieven, toeslagen en boetes, seizoen: 2018-2019 (status: 02-07-2018, vastgesteld op de ALV)

 

1. Contributie jongste jeugd en junioren

De contributie voor jeugd- en jongste jeugdleden is gekoppeld aan leeftijd en niet aan het speelniveau. De leeftijd bepaalt dus de hoogte van de contributie.

 

Leeftijd Naam Bedrag per seizoen

01-10-2001 t/m 30-09-2005 Junioren A en B € 368

01-10-2005 t/m 30-09-2009 Junioren C en D € 356

01-10-2009 t/m 30-09-2011 Jongste Jeugd E € 290

01-10-2011 t/m 30-09-2012 Jongste Jeugd F € 220

na 30-09-2012 Mini / beginners* € 142

(*incl. midwinter hockey)

 

Uitzondering in maart 2020 - bij lid worden na de winterstop:

Starters/jonge beginners € 74

(jongste jeugd en mini’s, na 8x proeflessen lid worden)

 

2. Inschrijfgeld éénmalig

Alle leden van WHMC betalen inschrijfgeld, meestal als ze lid worden. De jongste jeugd categorie vormt daarbij een uitzondering.

Bij laatstgenoemde categorie wordt het inschrijfgeld op latere leeftijd (F-jeugd) in rekening gebracht. Daarnaast geldt dat bij (nieuwe) leden in de F-jeugd-leeftijd categorie het inschrijfgeld pas in rekening wordt gebracht als ze in een team gaan spelen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 50

Een student hoeft geen inschrijfgeld te betalen.

 

3. Kledingtoeslag

Spelerstenues worden centraal geregeld bij WMHC.

Bij leden die in een team spelen, wordt hiervoor een kledingtoeslag in rekening gebracht.

De kledingtoeslag per seizoen bedraagt € 17,50

Deze toeslag geldt voor alle spelers categorieën jongste jeugd (incl. uitzonderlijke gevallen mini/beginners), junioren, senioren (incl. studenten en veteranen).

  

4. Reiskosten

De reiskosten betreffen een éénmalige (voor)heffing per seizoen die jeugdleden (jongste jeugd en junioren) betalen. Eerder was dit een onderdeel van de contributie sinds een paar jaar is deze post zichtbaar gemaakt. Deze bijdragen komen in een centrale pot waaruit weer de declaraties van ouders en coaches worden betaald die hebben gereden en willen declareren. Declaratieformulieren vind je op de WMHC-site. 

Reiskosten (voor junioren) komen boven op de contributiekosten

Hiervoor gelden de volgende standaardbedragen per seizoen:

A- B- C en D-jeugd € 22

E- F-jeugd € 16

 

5. Toeslag selectieteams jeugd

Selectieteams (de eerste teams) van A-, B-, C- en D-jeugd betalen een toeslag boven op de contributie. De selectieteams zijn in twee categorieën onder te verdelen:

A: De eerste teams: naast de contributie betalen de leden per seizoen een éénmalig toeslag van €138

B: De tweede en opleidingsteams: naast de contributie betalen de leden per seizoen een éénmalige toeslag van € 68

C: Op verzoek kunnen er extra trainingen worden aangevraagd voor andere teams dan hierboven genoemd, éénmalige toeslag € 68


Verdere toelichting:

Als tegemoetkoming van de extra kosten die worden gemaakt voor de selectie teams jeugd (denk aan extra trainingen en aanvullende begeleiding) betalen deze selectieteams jeugd een extra toeslag.

Als tegemoetkoming van de extra kosten die worden gemaakt voor tweede en opleidingsteams jeugd (denk aan langere trainingen en aanvullende begeleiding) betalen deze teams een extra toeslag. Deze laatste toeslag bedraagt de helft van de toeslag voor selectie teams jeugd.

 

6. Contributie seniorleden

Seniorleden zijn leden die actief zijn in competitieverband en die op 1 oktober in het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn.

Bedrag per seizoen aan contributie senioren € 375

Voor studerende seniorleden (die ingeschreven staan bij een Nederlandse (onderwijs)instelling voor hoger of universitair onderwijs of een MBO opleiding) is het mogelijk studentenlid (zie artikel 9) te worden.

 

7. Contributie trainingsleden en trimhockeyleden

Trainingsleden zijn niet-in-competitieverband hockeyende leden, die met een team meetrainen. Trimhockeyleden zijn niet-in-competitieverband hockeyende leden, die apart van bestaande teams trainen (trimhockeytraining). De contributie voor beide categorieën is hetzelfde.

Bedrag per seizoen:

Eerste jaar € 146

Volgende jaren € 224

 

Junioren en jongste jeugd (met geringe hockeyervaring) die niet in een team zijn ingedeeld worden enige tijd (maximaal één seizoen) jeugd trainingslid.

Hiervoor geldt een bedrag per seizoen van € 128

 

8. Contributie overige leden

Niet-spelende leden zijn niet-hockeyende leden die anderszins in de vereniging actief zijn.

Bedrag per seizoen contributie niet-spelende leden € 144

 

9. Studenten

Studenten (senior v.a. 18 jaar) moeten ingeschreven staan bij een Nederlandse onderwijsinstelling voor hoger of universitair onderwijs of een MBO opleiding volgen. Een kopie van het inschrijvingsbewijs moet kunnen worden overhandigd.

Er is geen sportkaart nodig om voor het lidmaatschap van deze regeling gebruik te kunnen maken. De studentenregeling geldt niet voor AIO’s e.d.

Een student hoeft geen inschrijfgeld te betalen.

Bedrag per seizoen:

Studentenleden (spelend) € 206

Studententrainingsleden (eerste seizoen) € 146

Studententrainingsleden (volgende seizoenen) € 180

 

10. G-hockey

Voor G-hockey gelden speciale tarieven.

Inschrijfgeld € 25

Bedrag per seizoen aan contributie € 104

 

11. Zaalhockeycontributie

Spelers breedteteams (senioren en junioren) € 112

Spelers juniorenselectieteams € 176

Spelers van E8-tallen € 101

Spelers van E6-tallen € 96

Training (senioren, junioren, E8, E6) € 78

Training (F-teams) € 41

Training (senioren, veteranen) zonder trainer € 64

  

12. Donateurs

Donateurs zijn zij die de vereniging steunen door een jaarlijkse donatie en die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten.

De minimumbijdrage van donateurs per seizoen € 75

 

13. Boetes

Kosten van gele en rode kaarten worden verrekend met de leden.

Veldhockey en zaalhockey:

Gele kaarten: senioren € 12,50 junioren € 7,50

Schorsing: senioren € 12,50 junioren € 7,50 (is bij 3 gele kaarten)

Zaalhockey:

1 gele kaart senioren € 12,50 junioren  € 7,50 

Boetes bij te laat opzeggen:

Tussen 1 mei - 1 augustus: € 75

Tussen 1 augustus - begin competitie: € 100

Na competitiestart: volledige jaar contributie

 

14. Digitale inschrijfformulier en aanvullende opmerkingen

Digitale inschrijfformulier.

De contributie wordt d.m.v. automatische incasso geïnd. Hiervoor moet een machtiging worden afgegeven. Er worden dus geen acceptgiro’s verstuurd.

Leden die een dergelijke machtiging NIET wensen af te geven, dienen VOOR 1 OKTOBER van het seizoen het volledige contributiebedrag (vermeerderd met een toeslag van € 15 per lid) te hebben voldaan op rek.nr. NL95RABO0119546965 van de WMHC te Wageningen. Eind augustus worden deze leden per e-mail of brief (incl. factuur) verzocht te betalen.

 

 

Dit formulier moet worden afgedrukt en worden voorzien van blauwe pen handtekening. Daarna stuur je deze per e-mail of per post aan de ledenadministratie. Je machtigt zo WMHC om alle bedragen die verband houden met uw lidmaatschap/donateurschap, zoals contributie en donatie, rechtstreeks van een door u op te geven rekening af te schrijven. Voor het betalen van de contributie etc. via de automatische incassoprocedure heb je de keuze tussen de volgende opties: 

Optie 1

Betaling in 1 termijn

Betaling in 4 termijnen

Optie 2

Betaling in 8 termijnen

De contributie en de toeslag selectieteams kan gespreid worden geïnd.

Inschrijfgeld, kledingtoeslag en reiskosten worden in het 1e termijn geïnd.

 

AUTOMATISCHE INCASSO WMHC- CONTRIBUTIE TIJDSTIPPEN

Leden ontvangen op de 20ste van de maand van inning een aankondiging met factuur. De feitelijke automatische incasso vindt plaats rond de 26ste van dezelfde maand. Dit jaar wordt zoals overeengekomen tijdens de laatste ALV al op 10 juli de contributie geïnd, tevens het eerste termijnbedrag van leden, die in termijnen betalen.


Schema 1

Junioren A t/m D

Senioren

Training-/trimleden

Niet spelende leden

Schema 2

Beginners

Jongste jeugd E en F

Studenten

 

Voor elke maand dat de contributie (of een deel daarvan) later wordt voldaan dan door of namens het lid is toegezegd, is een bedrag van € 10 verschuldigd (artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de WMHC).


15. Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 juni tot en met 30 juni en kan alleen aan het eind van een verenigingsjaar (vóór 1 mei 2019) worden opgezegd.

Voor eindexamenkandidaten (examen in 2019) en studenten geldt een uitzondering. 

  • Senioren en studenten kunnen opzeggen tot 1 juni 2019.
  • Eindexamenkandidaten in 2019 in overleg na de examenuitslag (rond 14 juni 2019).

 

Boetes bij te laat opzeggen:

Tussen 1 mei - 1 augustus: € 75

Tussen 1 augustus - begin competitie: € 100

Na competitiestart: volledige jaar contributie 

 


 
FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner