header foto header foto header foto header foto
 

Lidmaatschap contributie

Lidmaatschap contributie
INFO WMHC TARIEVEN, TOESLAGEN EN BOETES, SEIZOEN 2021-2022 (status: 24-06-2021, vastgesteld op de ALV)

1. CONTRIBUTIE JONGSTE JEUGD EN JUNIOREN

De contributie voor jeugd- en jongste jeugdleden is gekoppeld aan leeftijd en niet aan het speelniveau. De leeftijd bepaalt dus de hoogte van de contributie.

Geboren

Groep

Contributie per seizoen

01-10-2003 t/m 30-09-2007

Junioren A **en B

368

01-10-2007 t/m 30-09-2011

Junioren C en D

356

01-10-2011 t/m 30-09-2013

Jongste Jeugd E

290

01-10-2013 t/m 30-09-2014

Jongste Jeugd F

220

na 30-09-2014

Benjamins / beginners*

142

(*incl. midwinter hockey)

 ** denk eraan dat als je 18 jaar bent geworden en je een studentenkaart hebt je deze naar de ledenadministratie stuurt zodat je contributie aangepast wordt voor het daarop volgende seizoen.

(Jongste jeugd F, E en benjamins/beginners, kunnen 8 keer proeflessen nemen en dienen daarna lid te worden)

Uitzondering: bij aanmelding na de winterstop (in maart 2022) bedraagt de contributie voor starters/jonge beginners € 74.2. INSCHRIJFGELD ÉÉNMALIG

Het inschrijfgeld bedraagt € 50

Alle leden van WHMC betalen inschrijfgeld, als ze lid worden met uitzondering van de leden die tot de benjamins-beginners categorie behoren. Bij laatstgenoemde categorie wordt het inschrijfgeld op latere leeftijd (F-jeugd) in rekening gebracht. Daarnaast geldt dat bij (nieuwe) leden in de F-jeugd-leeftijd categorie het inschrijfgeld pas in rekening wordt gebracht als ze in een team gaan spelen.

Een student hoeft geen inschrijfgeld te betalen.3. KLEDINGTOESLAG

De kledingtoeslag bedraagt € 15,- per seizoen.

Wedstrijdtenues worden centraal geregeld bij WMHC omdat deze allen gelijk dienen te zijn en er sponsorlogo’s zijn aangebracht. Deze toeslag geldt voor alle spelers categorieën die wedstrijden in teamverband spelen. Zij krijgen een tas met wedstrijdkleding die aan het eind van het seizoen weer ingeleverd wordt.4. REISKOSTEN

Reiskosten komen boven op de contributiekosten. Hiervoor gelden voor de jeugd de volgende bedragen per seizoen:

A-B-C-D-jeugd

22

E-F-jeugd

16


De reiskosten betreffen een éénmalige (voor)heffing per seizoen voor alle jeugdleden. Deze bijdragen komen in een centrale pot waaruit weer de declaraties van ouders en coaches worden betaald die hebben gereden en willen declareren. Declaratieformulieren vind je op de WMHC-site.5. TOESLAG SELECTIETEAMS JEUGDEerstelijns teams

138

Tweedelijns teams

68

Opleidingsteams (C-jeugd)

68

ASM-training facultatief (D-jeugd)

68Selectieteams (de eerste teams) van A-, B-, C- jeugd betalen een toeslag boven op de contributie als tegemoetkoming van de extra kosten die worden gemaakt (zoals extra training per week en aanvullende begeleiding).

Voor andere teams kunnen op verzoek ook extra training op wekelijkse basis worden aangevraagd: éénmalige toeslag voor extra training per seizoen bedraagt € 68.


6. CONTRIBUTIE SENIORENLEDEN

De contributie voor senioren bedraagt € 394 per seizoen.

Seniorleden (v.a. 18 jaar) zijn leden die actief zijn in competitieverband en die op 1 oktober in het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn.

Voor studerende seniorleden, die ingeschreven staan bij een Nederlandse onderwijsinstelling voor hoger of universitair onderwijs of een mbo-opleiding, is het mogelijk studentenlid (zie artikel 9) te worden.


7. CONTRIBUTIE TRAININGSLEDEN EN TRIMHOCKEYLEDEN

De contributie voor trainings- en trimhockeyleden is voor beide categorieën hetzelfde.

Eerste jaar

154

Volgende jaren

236


Jeugdtrainingslid*

128

* Jeugdspelers met geringe hockeyervaring die nog niet in team zijn ingedeeld voor max. één seizoen.


Trainingsleden zijn leden die met een team meetrainen, maar niet-in-competitieverband hockeyen, dus geen wedstrijden met het team meespelen.

Trimhockeyleden trainen apart van bestaande teams (zogenoemde trimhockeytraining) en spelen ook niet in competitieverband.
8. CONTRIBUTIE OVERIGE LEDEN

De contributie voor niet-spelende leden is € 152 per seizoen.

Niet-spelende leden zijn niet-hockeyende leden die anderszins in de vereniging actief zijn en er voor kiezen lid te zijn van de vereniging.9. STUDENTEN

Contributie per seizoen

Studentenleden

spelend in competitieverband

216

Studenten trainingsleden

eerste seizoen – zonder trainer

110

Studenten trainingsleden

volgende seizoenen – zonder trainer

140

Studenten trainings- & trimleden

eerste seizoen – met trainer

154

Studenten trainings- & trimleden

volgende seizoenen – met trainer

190


Een student hoeft geen inschrijfgeld te betalen.

Studenten (senior) moeten ingeschreven staan bij een Nederlandse (onderwijs)instelling voor hoger of universitair onderwijs of een mbo-opleiding volgen. Een kopie van het inschrijvingsbewijs, de zogenaamde studentenkaart, moet kunnen worden overhandigd.

Er is geen sportkaart nodig om voor het lidmaatschap van deze regeling gebruik te kunnen maken. De studentenregeling geldt niet voor AIO’s e.d.

Studenten die op stage gaan kunnen dit aangeven bij de ledenadministratie. Voor hen wordt de contributie naar rato aangepast.
10. G-HOCKEY

Voor G-hockey gelden speciale tarieven.

De contributie bedraagt € 104 per seizoen.

Het inschrijfgeld is € 25.


11. ZAALHOCKEYCONTRIBUTIE

Junioren en senioren breedte teams

122

Junioren selectieteams

186

Spelers van E8-tallen

111

Spelers van E6-tallen

106

Training senioren/junioren E8 E6

88

Training F-teams

51

Training senioren zonder trainer

74


Zaalhockey is facultatief. Van de jeugdleden wordt wel verwacht dat ze meedoen met de zaalcompetitie om zo ook in de winter door te kunnen hockeyen.

12. DONATEURS

Donateurs zijn zij die de vereniging steunen door een jaarlijkse donatie en die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten.


13. BOETES

De KNHB legt een boete op voor gele en rode kaarten. Deze boete wordt vanzelfsprekend verrekend met het betreffende lid.

Veldhockey en zaalhockey:

Gele kaarten: senioren / junioren € 15,00

Schorsing: senioren / junioren € 15,00 (is bij 3 gele kaarten)

Zaalhockey:

1 gele kaart senioren / junioren € 15,00 


14. AANVULLENDE OPMERKINGEN

De contributie wordt d.m.v. automatische incasso geïnd. Hiervoor moet een machtiging worden afgegeven. Er worden dus geen acceptgiro’s verstuurd.

Het laatste deel van het digitale inschrijfformulier geldt als machtigingsformulier.

Dit formulier moet worden afgedrukt en worden voorzien van blauwe pen handtekening. Daarna stuur je deze per e-mail of per post aan de ledenadministratie. Je machtigt zo WMHC om alle bedragen die verband houden met uw lidmaatschap/donateurschap, zoals contributie en donatie, rechtstreeks van een door u op te geven rekening af te schrijven. Voor het betalen van de contributie etc. via de automatische incassoprocedure heb je de keuze tussen de volgende opties:

  • Betaling in 1 termijn

  • Betaling in 4 termijnen

  • Betaling in 8 termijnen

De contributie en de toeslag selectieteams kan gespreid worden geïnd. Inschrijfgeld, kledingtoeslag en reiskosten worden in het 1e termijn geïnd.Leden die een dergelijke machtiging NIET wensen af te geven, dienen VÓÓR 1 OKTOBER van het seizoen het volledige contributiebedrag hebben voldaan op rekeningnummer NL95RABO0119546965 van de WMHC te Wageningen.

Eind augustus worden deze leden per e-mail of brief (incl. factuur) verzocht te betalen.AUTOMATISCHE INCASSO WMHC EN CONTRIBUTIE TIJDSTIPPEN

Leden ontvangen op de 20ste van de maand van inning een aankondiging met factuur. De feitelijke automatische incasso vindt plaats rond de 26ste van dezelfde maand.

Schema 1 voor: Junioren A t/m D -Senioren - Training-/trimleden - Niet spelende leden

Eerste inning: 26 augustus


Aug

Sept

Okt

Nov

Jan

Feb

Mrt

April

1x

x
4x

x


x


x


x


8x

x

x

x

x

x

x

x

xSchema 2 voor: Beginners - Jongste jeugd E en F - Studenten

Eerste inning 26 september


Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mrt

April

1x

x
4x

x


x


x


x


8x

x

x

x

x

x

x

x

xVoor elke maand dat de contributie (of een deel daarvan) later wordt voldaan dan door of namens het lid is toegezegd, is een bedrag van € 10 verschuldigd (artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de WMHC).15. OPZEGGEN / BEEINDIGING LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 juni tot en met 30 juni en kan alleen aan het eind van een verenigingsjaar (vóór 1 mei 2022) worden opgezegd. Dit in verband met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen.

Voor eindexamenkandidaten (examen in 2022) en studenten geldt een uitzondering.

  • Studenten kunnen opzeggen tot 1 juni 2022.

  • Eindexamenkandidaten in 2022 in overleg na de examenuitslag.
Boetes bij te laat opzeggen:

Tussen 1 mei - 1 augustus: € 75

Tussen 1 augustus - start competitie: € 100

Na start competitie: volledige jaar contributie 
FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner