header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Tophockey


AMBITIE VAN WMHC IS HOCKEYTALENT ZO GOED MOGELIJK ONTWIKKELEN

De ambitie van hockeyclub Wageningen is om het hockeytalent van haar jeugd in teamverband zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Uiteindelijk is ontwikkeling (van het individu) daarmee belangrijker dan resultaat.ONZE VISIE

Naar onze stellige overtuiging gaan ontwikkeling en plezier hand in hand, zeker op jeugdige leeftijd. Voor het ene kind zal op termijn de hockeytechnische ontwikkeling de overhand krijgen en voor het andere kind het plezier, afhankelijk van het talent en de motivatie die het in zich heeft.


Binnen WMHC bieden we alle kinderen de gelegenheid om hockey op hun eigen manier te beleven.

  • Primair door iedereen een goede en veilige (leer)omgeving te bieden.
  • Secundair door ieder kind het training- en wedstrijdniveau te bieden dat het beste bij hem of haar past.


In onze visie zijn drie uitgangspunten essentieel voor het realiseren van onze ambitie:

  1. Spelers ontwikkelen zich voortdurend.
  2. Iedereen gedraagt zich sportief en met respect naar elkaar.
  3. Ambitie is om de hockeyontwikkeling tot op het hoogste niveau mogelijk te maken.

 

                                                                                                                                                            Selectie district Oost 2019-2010

DE TRAININGSOPBOUW

Jongste Jeugd

Om elk kind vooral het plezier met vriendjes en vriendinnetjes te bieden, wordt er in de jongste jeugd (Benjamins , F-jeugd) nog geen onderscheid naar prestatieniveau gemaakt. Wel wordt er dan al gekeken of ze talent en motivatie hebben voor tophockey.

Benjamins

Om te beginnen wordt in de Benjamins (kinderen in het jaar dat je 6 wordt) één keer in de week getraind in groepjes van zes tot acht spelers op 1/8 of 1/4 veld. De Benjamins spelen na een aantal trainingen wedstrijden onderling.

F-jeugd

In de F-jeugd (7 jaar) blijven de trainingsgroepjes en de opzet van de training hetzelfde als bij de Benjamins. Er worden 2 trainingen aangeboden, 1 hiervan is facultatief. F-jeugd speelt wedstrijden van 2 keer 15 minuten met 5 minuten pauze op een 1/8 veld.

E6-jeugd

In de E6-jeugd (8 jaar) gaat de trainingsfrequentie omhoog naar twee keer in de week op een 1/4 veld. Afhankelijk van in welk team je zit (en het aantal teams) is er wel – niet een verplichting te komen bij de trainingen. Vanaf dit jaar wordt in zestallen gespeeld op een kwart veld in een competitie tegen andere verenigingen. De wedstrijden duren 2 keer 25 minuten met 5 minuten pauze. Halverwege het seizoen wordt gekeken of we van een aantal E6 teams, E8 teams kunnen formeren.

E8- en D3-jeugd

In de E8-jeugd (9 jaar) vindt er een selectie plaats met acht tot tien spelers in een team. Nog steeds zijn het uitgangspunten plezier hebben en sociale en hockey ontwikkeling van de kinderen. Er ontstaan meer gelijkwaardige groepen met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen.

Soms worden er opleidingsteams gevormd, waarbij de meest getalenteerde spelers worden doorgeschoven naar de opleidingsteams: de elftallen JD3 en MD3. Bij het "vervroegd” doorschuiven van talenten kijken we naar talent, maar zeer zeker ook naar het sociale aspect (is een kind er aan toe?). Zeker de talentvolle spelers hebben meer uitdaging om op een heel veld te spelen. De uitdaging is bij talentvolle spelers er sneller af wanneer ze spelen op een vierkant veld. Zeer veel clubs zijn met deze opleidingsteams begonnen. Doorstroming naar het eerste lijn (selectie) teams wordt nu veel makkelijker.

De D3 teams krijgen 3 trainingen per week aangeboden. Eén van deze trainingen zal gebruikt worden om kinderen op looptechniek / coördinatie te trainen of kan facultatief zijn.

De E8 teams krijgen 2 trainingen per week aangeboden. Een van de trainingen van de E8 teams is verplicht. Er wordt nu in achttallen competitie gespeeld op een half veld tegen andere verenigingen. De wedstrijd duurt nu 2 keer 30 minuten met een pauze van 5 minuten.

Bij de E8- en E6 teams wordt ook keeperstraining gegeven. Kinderen die interesse hebben om door te gaan in het keepen, hebben de mogelijkheid om in de loop van het jaar mee te doen aan de keeperstraining van de D-jeugd.

Jeugd

Vanaf de D-jeugd wordt een verder onderscheid gemaakt in de benadering van de teams. Nog steeds staat plezier en ontwikkeling van het kind voorop. Nu worden niet alleen de meest getalenteerde spelers bij elkaar in het eerste team geplaatst, maar gaat ook de trainingsintensiteit en - begeleiding verschillen. Voor de eerste lijn en D3 teams betekent dit een hogere trainingsintensiteit (drie keer in de week), inzet van gediplomeerde trainer / coaches en professionelere middelen. Dit betekent o.a. dat de eerste lijn teams voorrang hebben bij het trainen en spelen op een semi-waterkunstgrasveld. Er zal nu ook onderscheid gemaakt worden in contributie voor eerste lijn spelers en overige spelers. Om aansluiting te houden bij deze eerste lijn teams, trainen tweede lijn teams twee keer in de week. Deze training duurt 1,5 uur, in tegenstelling tot 1 uur bij de overige breedteteams.

Voor spelers in lagere elftallen kan plezier en sociale ontwikkeling de overhand krijgen boven hockeytechnische ontwikkeling. Voor hen geldt dat zij zelf de keuze hebben om hun trainingsintensiteit te beperken tot één keer per week (met het eigen team).Koen van der Wulp  2018-2019                                Olivier Penninx  2018-2019                                     Tijn Douglas 2018-2019


ONZE TRAINERS

De trainers van junioren en jongste jeugd verzorgen de trainingen volgens het trainingsschema dat wordt aangereikt door de trainingscoördinator en dat is gebaseerd op het WMHC trainingsplan.

Junioren als jeugdtrainer

Door het zijn van jeugdtrainer krijgen junioren de gelegenheid zich verder te bekwamen in de technische kant van het hockeyspel. Ze kunnen zich didactische kwaliteiten eigen maken, leren wat groepsproces inhoudt en hoe daar mee om te gaan en krijgen de gelegenheid om leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. De jeugd wordt op WMHC getraind door eigen leden en professionals. Als je als jeugdlid belangstelling hebt om training te geven op WMHC kun je in de C lijn beginnen. In overleg met de trainingscoördinator krijg je dan een team in de jongste jeugd toegewezen dat het best bij je past. Gedurende het seizoen worden er vier trainersavonden gehouden, waar in grote lijnen wordt uitgelegd wat er van je wordt verwacht.

Daarnaast worden trainers van de jongste jeugd op het veld begeleid en opgeleid door de trainerscoördinatoren jongste jeugd. Regelmatig worden na de trainingen evaluaties gehouden. De technieken en tactische basisprincipes worden dan met de trainers doorgenomen. Tevens worden punten besproken waar de jeugdtrainers aangeven moeite mee hebben.

Na jongste-jeugdtrainer kun je doorstromen naar jeugdtrainer. Ook hier wordt goed gekeken welk team bij je past. Hier vindt dezelfde begeleiding, maar wellicht iets meer op afstand, plaats. Dit is afhankelijk van je leeftijd en ervaring. Trainers die zich verder willen ontwikkelen als trainer / coach en een cursus willen volgen kunnen een tweede lijn team onder hun hoede nemen om eventueel later door te stromen naar de eerste lijn. WMHC probeert hierin zo veel mogelijk te faciliteren. De eerste lijn teams worden door ervaren (en bij voorkeur gediplomeerde) trainers getraind.

Voor de trainers van de breedtesport teams worden 4 keer per jaar inhoudelijke bijeenkomsten gehouden. Dit gebeurt separaat ook voor de trainers van de selectie teams en jongste jeugd. Deze bijeenkomsten hebben een verplicht karakter. Na een goede afronding van deze bijeenkomsten krijgen trainers een certificaat. Tijdens de bijeenkomsten wordt, op verschillende niveaus, veel aandacht besteed aan omgang kinderen, trainingsopbouw en basis technieken.


KEEPERSTRAINING VOOR DE BREEDTE EN TOP

Alle keepers krijgen 1 keer per week een aparte keeperstraining aangeboden. De samenstelling waarin getraind wordt, wordt bepaald door keeperstrainers en trainingscoördinatoren.


TEAMINDELING

Om vanaf de E8 iedere jeugdspeler het training- en spelniveau te bieden dat het beste bij hem of haar past, vindt de teamindeling plaats op basis van een zo objectief mogelijke vaststelling van de motivatie en het talent van de speler. Deze ontwikkeling wordt uitgedrukt in de volgende, per leeftijdscategorie vastgestelde, criteria: a. techniek b. tactiek c. fysiek d. mentaal e. sociaal f. motivatie.

Aantal spelers per team

Het streefaantal spelers per junioren team is 14. Hier kan van worden afgeweken bij een grote lichting in een bepaalde leeftijdscategorie. Ook kan in dat geval overwogen worden spelers vervroegd door te schuiven naar een hogere leeftijdscategorie. Bij de laagste teams worden bij voorkeur minder kinderen geplaatst omdat er doorgaans in de loop van het seizoen nog enkele nieuwelingen zullen instromen (zie proces indeling breedtesport teams).

Beoordeling

Vanaf de F-jes worden alle spelers twee keer per jaar door de coach, de trainer en de trainingscoördinator op de bovengenoemde criteria beoordeeld met behulp van het Evaluatieformulier WMHC jeugd. Tevens beoordelen deze de ontwikkeling van de spelers en het team ten opzichte van de gewenste ontwikkeling en ten opzichte van de andere teams. Alle beoordelingen worden besproken met de betreffende coördinatoren van de (jongste) jeugdcommissie en de trainingscoördinator.


SPELERSVOLGSYSTEEM

Voor een goede ontwikkeling en acceptatie van de teamindeling is het belangrijk dat spelers inzicht hebben in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarom worden hun beoordelingen door de jaren heen vastgelegd in een spelersvolgsysteem. Deze beoordelingen zijn vertrouwelijk, maar de strekking ervan wordt bij alle jeugdteams (nadrukkelijk ook bij de breedtesportteams) minimaal één maal per jaar en bij voorkeur vaker, door de coach met de speler gedeeld, op een positieve wijze: "jouw ontwikkelpunten liggen op dit en dit gebied.......”. Voor spelers in de jongste jeugd zal dit inzicht op een speelse manier worden gegeven, bv. door middel van het behalen van hockeydiploma’s (nog te ontwikkelen). Het spelersvolgsysteem van een selectieteam zal uitgebreider zijn dan het volgsysteem van een breedtesport team.


SELECTIES EN INDELING SELECTIETEAMS

Op basis van de beoordelingen en ontwikkeling in het gehele seizoen worden in de D-jeugd de (ongeveer) twintig meest getalenteerde spelers per leeftijdscategorie geselecteerd. In de maand juni trainen deze spelers met elkaar, waarna de veertien spelers die samen het beste team vormen worden geselecteerd voor het eerste lijn team voor het volgend seizoen. De overige spelers worden met hun betere leeftijdsgenoten geplaatst in D2 of D3.

De andere selectieteams worden ingedeeld op basis van talent, motivatie, sociale factoren en continuïteit in de teamsamenstelling. (Ouders van) spelers hebben de gelegenheid om hierin vooraf hun voorkeur aan te geven. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Om de objectiviteit van deze inschattingen zo goed mogelijk te waarborgen worden selecties en de indelingen van selectieteams uitgevoerd door de technische staf in samenspraak met de trainers en coaches, op basis van de beoordelingen van de coaches en trainers in het spelersvolgsysteem en hun eigen observaties op het veld. De technische staf is verantwoordelijk voor een zorgvuldige communicatie over de selecties met spelers en coaches.                                                                                                                                        Selectie district Oost 2019-2010

MEETRAINEN MET ANDER TEAM

Met 1e selectieteam

Op aangeven van de trainer/coach van het eerste team, een tweede team of de technische staf, kan besloten worden om een speler uit te nodigen om mee te trainen met het 1e team. Dit besluit wordt genomen door de technische staf. De betreffende coaches, de JC-lijncoördinator worden direct geïnformeerd over dit besluit.

Met breedteteams

Op aangeven van trainer, trainingscoördinator, coach kan besloten worden om een speler uit te nodigen om mee te trainen met een hoger team. Dit besluit wordt genomen door de de trainingscoördinatoren in samenspraak met coaches en trainers. De betreffende JC-lijncoördinator, coaches en trainers worden z.s.m. geïnformeerd, evenals de technische staf. Bij het meetrainen zal het bij voorkeur 1 extra training worden (indien niet haalbaar, dan ter vervanging van 1 teamtraining).

De lijncoördinator van de JC geeft besluit over meetrainen door aan speler, met aandacht voor het managen van de verwachtingen naar speler en ouders: meetrainen met een hoger team biedt namelijk geen garantie voor indeling in een hoger team in het nieuwe seizoen. Tussentijds doorschuiven naar een hoger team is uitzonderlijk, maar kan eventueel plaatsvinden na de winterstop (en in een enkel geval na herfst).


ZAALHOCKEY

In de zaal wordt zoveel mogelijk met dezelfde spelers in het team gespeeld als op het veld. Uitzondering hierop vormen de eerste en tweedelijns teams.

Om de teamgrootte voor selectieteams te beperken wordt in de C-jeugd en in de D-jeugd uit de eerste twee teams een extra zaalteam geformeerd, dat apart wordt ingeschreven.

In de A- en B-jeugd wordt eventueel uit de twee eerstelijns teams een extra zaalteam geformeerd, dat apart wordt ingeschreven als A-team.

Er kan worden afgeweken van dit concept als we te weinig spelers hebben voor een extra team. In de praktijk betekent dit dat in de zaal vaak een extra beroep op de keepers van de eerste en tweede lijn wordt gedaan.


                Selectie district Oost 2018-2019  Koen van der Wulp, Hedwig Veldhuizen, Olivier Penninx en Roos Stegeman

 

 
FAQ

Business partner

Business partner

Business partner


Business partner